Kategórie

Nové produkty

Všetky nové produkty

Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný prekontrolovať zásielku a prevziať ju v prípade, že nie je poškodená. Ak je zistené poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. V prípade, že výrobca poskytuje na tovar záruku dlhšiu ako 24 mesiacov, platí záruka udávaná výrobcom tovaru. Záruka sa vzťahuje na poruchy, ktoré v priebehu 24 mesačnej záručnej doby vznikli chybou výroby alebo použitého materiálu. Táto záruka sa vzťahuje len na výrobky zakúpene v Slovenskej republike.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Právo zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená prípadne v autorizovanom servise uvedenom v záručnom liste. Ak si uplatňuje kupujúci vady veci u predávajúceho, je povinný doručiť túto vec (prostredníctvom zásielky alebo osobne) na adresu GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2, 03301 Podtureň - Roveň, a súčasne vierohodným spôsobom (predložením daňového dokladu) preukázať predávajúcemu, že tovar nadobudol od predávajúceho a ďalej uviesť konkrétne vady tovaru a nároky, ktoré si uplatňuje. Reklamácia kupujúceho/spotrebiteľa bude vybavená v čo najkratšom možnom čase, bez akýchkoľvek zbytočných prieťahov a zdržaní, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Upozorňujeme, že vrátenie počas záručnej lehoty alebo i po záručnej lehote je potrebné zásadne vykonať v originálnom alebo v odpovedajúcom prepravnom obale. Týmto opatrením sa účinne zabráni zbytočnému poškodeniu pri doprave a často spornému vybaveniu. Prístroj je optimálne chránený len v originálnom obale, a tým je zaistené plynulé spracovanie.

Predávajúci pri vybavovaní reklamácií spotrebiteľov postupuje v zmysle ustanovení zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a Občianskeho zákonníka.

Reklamácia nebude môcť byť uznaná ako oprávnená v nasledovných prípadoch:
- chyba vznikla inštaláciou výrobku v rozpore s návodom na obsluhu a údržbu
- bolo poškodené výrobné číslo alebo záručná plomba prístroja 
- chyba vznikla neprípustným zásahom do výrobku (zásahom a úpravou neautorizovaným servisom)
- výrobok bol mechanicky poškodený (pri doprave alebo páde – spôsobené spotrebiteľom)
- chyba vznikla v dôsledku používania výrobku na iné účely ako je určené
- chyba vznikla nadmerným preťaženým výrobku
- potreba servisu je uvedená v návode na použitie ako povinná údržba (napr. premazanie, vyčistenie stroja, výmena uhlíkov, ...)

Uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť si môže kupujúci tu:
GÜDE Slovakia, s.r.o.
K sihoti 324/2
03301 Podtureň - Roveň
e-mail: reklamacie@gude.sk
tel.: 0907 55 90 64Copyright © 2000 - 2021 GÜDE Slovakia, s.r.o.