DEMA Drvič dreva / štiepkovač za traktor WS5Drvič dreva / štiepkovač za traktor WS5
 • -119,00 €
00
dní
:
00
hodín
:
00
minút
:
00
sekúnd
1 380,00 €1 499,00 €
Strend Pro Plynový gril 4+1 horáky 17,1 kW BBQ ManresaPlynový gril 4+1 horáky 17,1 kW BBQ Manresa
 • Výpredaj!
 • -121,80 €
00
dní
:
00
hodín
:
00
minút
:
00
sekúnd
351,00 €472,80 €
DEMA Záhradný skleník so základňou Basic 6Záhradný skleník so základňou Basic 6
 • -25,99 €
00
dní
:
00
hodín
:
00
minút
:
00
sekúnd
339,00 €364,99 €
Intex Bazén + filter, pumpa, rebrík, 3,66x0,99 m Prism Frame Premium 26716Bazén + filter, pumpa, rebrík, 3,66x0,99 m Prism Frame Premium 26716
 • Výpredaj!
 • -90,00 €
00
dní
:
00
hodín
:
00
minút
:
00
sekúnd
258,00 €348,00 €
ST Leisure Stojace kreslo umelý ratan CANOONA
 • Výpredaj!
 • -86,50 €
00
dní
:
00
hodín
:
00
minút
:
00
sekúnd
250,00 €336,50 €
ST Leisure Hojdacie kreslo umelý rattan BALI
 • Výpredaj!
 • -85,60 €
00
dní
:
00
hodín
:
00
minút
:
00
sekúnd
246,00 €331,60 €
Bestway Paddleboard doska HYDRO-FORCE Aqua Journey 65349Paddleboard doska HYDRO-FORCE Aqua Journey 65349
 • Výpredaj!
 • -79,60 €
00
dní
:
00
hodín
:
00
minút
:
00
sekúnd
229,00 €308,60 €
RURIS - novinka na Slovensku

Výrobcovia

Zásady ochrany osobných údajov

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

I. Základné ustanovenia

Základné údaje prevádzkovateľa
Obchodné meno: GÜDE Slovakia, s.r.o.
Sídlo: K sihoti 324/2; 03301 Podtureň – Roveň; Slovenská republika
IČO: 36 389 862
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, Odd.: Sro, Vložka č.: 12001/L
e-mail: info@gude.sk
Telefonický kontakt: 0918607933
Zodpovedná osoba: neurčuje sa
(ďalej aj len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“)

týmto v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej aj len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len „zákon o ochrane osobných údajov“) poskytuje nasledovné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov.

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje automatizovanými, čiastočne automatizovanými, ako aj neautomatizovanými prostriedkami spôsobom zaručujúcim ich spracúvanie v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov, ako aj ich bezpečnosť, t.j. len takými formami a postupmi, pri ktorých je zabezpečená ochrana osobných údajov pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, znehodnotením, zmenou, odcudzením, zneužitím v prospech tretej osoby, či neoprávneným prístupom alebo neoprávneným poskytnutím tretej osobe.

Za týmto účelom využíva naša spoločnosť primerané technické a organizačné opatrenia prijaté v bezpečnostnej dokumentácii prevádzkovateľa a pravidelne aktualizované vzhľadom na zmeny v dostupnej technológii, prípadným zmenám v pravidlách ochrany osobných údajov stanovených príslušnými orgánmi verejnej moci Európskej únie, resp. Slovenskej republiky.

II. Zákonný dôvod a právny základ spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
a) predaj tovaru v rozsahu a podľa podmienok stanovených v zmluve uzatvorenej s klientom, kde právny základ tvorí plnenie uzatvorenej zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR),
b) vybavovanie reklamácií klientov, kde právny základ tvorí plnenie uzatvorenej zmluvy a splnenie povinnosti ustanovenej osobitným zákonom,
c) plnenie záväzkov, práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv vrátane predzmluvných vzťahov, evidencia zmlúv, kde právny základ tvorí plnenie uzatvorenej zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov,
d) plnenie povinností vyplývajúcich našej spoločnosti z osobitných zákonov v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti, kde právny základ tvorí splnenie povinnosti ustanovenej osobitným zákonom,
e) vedenie účtovníctva a personálnej agendy (vrátane predzmluvných vzťahov); plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným pracovnoprávnym vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), kde právny základ tvorí splnenie povinnosti ustanovenej osobitným zákonom,
f) mimosúdne, resp. súdne vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom našej spoločnosti, kde právny základ tvorí splnenie povinnosti ustanovenej osobitným zákonom,
g) monitorovanie priestorov prevádzkovateľa kamerovým systémom, kde právny základ tvorí oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR),
h) priamy marketing – zasielanie obchodných ponúk a newsletterov – oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

III. Účel spracúvania osobných údajov

a) vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, e-mail, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
b) zasielanie obchodných ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

IV. Kategórie dotknutých osôb

a) klienti/zákazníci našej spoločnosti,
b) zamestnanci našej spoločnosti a ich rodinní príslušníci,
c) členovia orgánov, spoločníci našej spoločnosti,
d) osoby nachádzajúce sa v priestoroch monitorovaných kamerovým systémom prevádzkovateľa.

Získané osobné údaje pochádzajú:
- priamo od fyzických osôb, s ktorými prevádzkovateľ uzatvoril zmluvu, objednávku,
- priamo od fyzických osôb, ktoré poskytli prevádzkovateľovi svoje osobné údaje a udelili prevádzkovateľovi súhlas na ich spracúvanie,
- priamo od fyzických osôb, ktoré majú uzatvorený s prevádzkovateľom pracovno-právny vzťah.

V. Príjemcovia osobných údajov

Príjemcovia osobných údajov sú:
a) orgány štátnej správy a verejnej moci
b) orgány činné v trestnom konaní
c) súdy, exekútori, advokáti
d) subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene našej spoločnosti, a to najmä, nie však výlučne subjekty dodávajúce našej spoločnosti služby, napr. IT služby, poštové služby, prevádzkovanie e-shopu, marketingové služby,
e) Google Tag manager – zaznamenáva cookie, použitie webu a konverzie nákupu ,
f) Heu